PRIVACY POLICY

Privacybeleid Olive Operations BV

Geüpdatet op 08-06-2022
1. Algemeen

1.1. OLIVE OPERATIONS BV (hierna “OLIVE OPERATIONS” genoemd)

Brusselbaan 260, 1790 Hekelgem
KBO: 0770.538.009

OLIVE OPERATIONS stelt voorliggend Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.oliveoperations.com (hierna de “Site“), evenals de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door OLIVE OPERATIONS.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met OLIVE OPERATIONS communiceert.

1.2. OLIVE OPERATIONS biedt business support in Spanje op 3 vlakken.

Binnen market entry & business support doen we ondermeer aan marktonderzoek, partnerselectie, location & office hunting, nearshoring en opzet HR beleid.

We leveren administratieve ondersteuning door middel van onze Olive Supporters op het vlak van finance, HR en office management. 

Onze derde dienst betreft consultancy op vlak van finance, HR en operational efficiency. Hier zorgen we voor een business plan, cashflow analyse, HR klankbord, coaching, enzomeer.

1.3. OLIVE OPERATIONS verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening“).

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Het gebruik van de Site en het communiceren met OLIVE OPERATIONS door de Gebruikers, kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door OLIVE OPERATIONS, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening. Alle persoonsgegevens worden verwerkt door OLIVE OPERATIONS, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden (Cfr. Punt 3, p. 2).

2.2. Contactpersoon van OLIVE OPERATIONS is:

Els Van Humbeeck
els@oliveoperations.be
Brusselbaan 260, 1790 Hekelgem
+32 (0) 474/943.186

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

3.1. OLIVE OPERATIONS waakt erover dat zij enkel de gegevens verzamelt en verwerkt, welke toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

3.2. Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening, worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld, als volgt:

 • klantbeheer:
  • facturatie en administratie;
  • inplannen van projecten en communicatie omtrent lopende projecten;
  • feedbackformulieren toesturen en gebruiken om de diensten te verbeteren;
 • leveranciersbeheer – facturatie en administratie;
 • werving & selectie – recruitment en sollicitaties;
 • marketing en communicatie omtrent de dienstverlening, aanvragen voor administratieve ondersteuning en andere soortgelijke communicatie.

3.3. Er kan enkel en alleen van de doeleinden vermeld in artikel 3 worden afgeweken, bij uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

4.1. De Gebruiker stemt ermee in dat OLIVE OPERATIONS, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in voorliggend Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 4.1.2. Klant

Volgende contact- en facturatiegegevens van de gebruiker worden door Olive Operations opgeslagen in haar CRM en facturatiesoftware:

 • voornaam;
 • familienaam;
 • telefoon en/of mobiel nummer;
 • e-mail;
 • taal;
 • bedrijf;
 • foto (indien beschikbaar);
 • andere algemene facturatiedoeleinden;
 • tags met het doel om jou als contact meer te concretiseren:
  • status (bv. voormalige klant, huidige klant, prospect);
  • hoedanigheid (bv. partnerbedrijf, leverancier);
  • contactafkomst (bv. netwerkevent).

Het staat de gebruiker vrij bijkomende gegevens (extra adres, website, bankgegevens, eventuele gemeenschappelijke connecties) mee te delen aan OLIVE OPERATIONS met het oog op een vlottere samenwerking.

4.1.3. Sollicitant

Wanneer de gebruiker solliciteert voor een vaste betrekking of een stage, worden volgende gegevens verwerkt:

 • voornaam;
 • familienaam;
 • telefoon en/of mobiel nummer;
 • e-mail.

4.1.4. Prospect

In de aanloop naar een mogelijke samenwerking tussen partijen, worden volgende persoonlijke gegevens bijhouden en verwerkt:

 • voornaam;
 • familienaam;
 • telefoon en/of mobiel nummer;
 • e-mail;
 • taal;
 • bedrijf;
 • foto (indien beschikbaar);
 • andere algemene facturatiedoeleinden.

4.1.5. Bezoeker website

Wanneer de gebruiker op De Site surft, worden enkel persoonsgegevens bijgehouden die automatisch zijn verzameld door gebruik te maken van de website, waaronder: IP-adres, type browser, besturingssysteem, het aantal keren dat de gebruiker de website bezoekt en de bezochte pagina’s. Deze persoonsgegevens worden verkregen door het gebruik van cookies (Cfr. Infra nr. 9, p. 9 )

Wanneer de gebruiker het contactformulier op de website invult, worden volgende identificatiegegevens bijgehouden en verwerkt:

 • voornaam;
 • familienaam;
 • telefoon en/of mobiel nummer;
 • e-mail;
 • bedrijf.

4.1.6. Leverancier / freelancer

Wanneer de gebruiker een leverancier of freelancer betreft, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voornaam;
 • familienaam;
 • telefoon en/of mobiel nummer;
 • e-mail;
 • taal;
 • bedrijf;
 • foto (indien beschikbaar);
 • andere algemene facturatiegegevens;
 • bankgegevens.
5. Toestemming

5.1. Door de toegang tot en het gebruik van de Site verleent de Gebruiker zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig voorliggend Privacybeleid.

5.2. Toestemming wordt eveneens gegeven door de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Elke overeenkomst tussen OLIVE OPERATIONS en een Gebruiker, met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker en het opstarten van de dienstverlening impliceert de aanvaarding van het Privacybeleid.

De Gebruiker stemt ermee in dat de OLIVE OPERATIONS, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

5.3. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft enkel gevolgen voor de toekomst en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

6.1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening bewaart OLIVE OPERATIONS de persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijze noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan:

 • klantbeheer:
  • facturatie en administratie: 7 jaar, voor KMO-portefeuille: stavingsstukken voor een advies (overeenkomst, facturen, kopie van het adviesverslag): 10 jaar vanaf de startdatum van de prestaties
  • inplannen van projecten en communicatie omtrent lopende projecten: 7 jaar
  • feedbackformulieren toesturen en gebruiken om de diensten te verbeteren: voor KMO-portefeuille: tot 2 jaar na einde van het project, voor Olive Operations en haar medewerker: tot einde arbeidscontract medewerker en voor andere: tot 1 jaar na het ontvangen van een ingevuld feedbackformulier
 • leverancierbeheer: facturatie en administratie: 7 jaar
 • werving & selectie – recruitment en sollicitaties:
  • niet aangenomen: worden verwijderd binnen de maand na sollicitatie
  • niet aangenomen, maar wel interessante kandidaat: indien toestemming worden de gegevens nog 1 jaar na sollicitatie bijgehouden
 • communicatie omtrent de dienstverlening, aanvragen voor administratieve ondersteuning en andere soortgelijke communicatie:
  • gedurende de klantenrelatie met Olive Operations
  • tot intrekken van toestemming of maken van bezwaar
7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

7.1. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van OLIVE OPERATIONS die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens. De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derde partijen indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden opgenomen in artikel 3 van voorliggende overeenkomst.

7.2. Een derde partij wordt o.a. ingeschakeld voor:

 • Het verzorgen van het e-mailsysteem;
 • Om te zorgen dat o.a. de facturen, offertes, feedbackformulieren, rapporten, nieuwsbrieven, … correct aankomen, worden de identificatiegegevens van de gebruiker bijgehouden in een extern gehoste applicatie;
 • Voor het efficiënt bewaren en gebruiken van de bestanden, heeft OLIVE OPERATIONS een abonnement bij een clouddienst. Het is mogelijk dat documenten van OLIVE OPERATIONS worden opgeslagen in voormelde cloud software, waardoor persoonsgegevens vermeld in deze documenten eveneens zouden worden opgeslagen in de cloud software;
 • OLIVE OPERATIONS maakt gebruik van een interne chat applicatie, welke extern gehost wordt. Bijgevolg is het mogelijk dat de naam van de gebruiker hierin vernoemd wordt in het kader van projectbesprekingen;
 • Verder heeft OLIVE OPERATIONS, in uitzonderlijke gevallen, de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over de gebruiker te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties.

In het algemeen betekent dit dat OLIVE OPERATIONS geen persoonsgegevens overhandigt aan derde partijen die deze gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Evenwel maakt OLIVE OPERATIONS gebruik van een aantal verwerkers die de persoonsgegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden zoals bepaald door OLIVE OPERATIONS.

7.3. OLIVE OPERATIONS werkt uitsluitend samen met ontvangers die zich ertoe verbinden de inhoud van dit Privacybeleid na te leven. OLIVE OPERATIONS zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

8. Rechten van de Gebruikers

8.1. De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: els@oliveoperations.com , of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Brusselbaan 260, 1790 Hekelgem.

8.2. De gebruiker dient steeds volgende elementen te vermelden in zijn verzoek:

 • Voor- en achternaam van de persoon waarvan de gegevens dienen te worden gewijzigd;
 • Welke wijzigingen er dienen doorgevoerd te worden.

8.3. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert OLIVE OPERATIONS het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en o.a. de volgende informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

OLIVE OPERATIONS kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

8.4. Recht op rectificatie

OLIVE OPERATIONS garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens van de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan OLIVE OPERATIONS (Cfr. Supra nr 8.1.).

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening, stelt OLIVE OPERATIONS elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. OLIVE OPERATIONS verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

8.5. Recht op vergetelheid

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen, zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer OLIVE OPERATIONS de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt OLIVE OPERATIONS, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen om andere partijen in kennis te stellen dat de gebruiker de verantwoordelijken heeft verzocht om de betreffende persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder OLIVE OPERATIONS ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan OLIVE OPERATIONS is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

8.6. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen, te beperken.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening, stelt OLIVE OPERATIONS elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite vergt. OLIVE OPERATIONS verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

8.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening, hebben Gebruikers het recht om van OLIVE OPERATIONS hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat OLIVE OPERATIONS dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

8.8. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door OLIVE OPERATIONS. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal OLIVE OPERATIONS in dit geval geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

8.9. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door OLIVE OPERATIONS bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit       
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel        
Tel. + 32 2 274 48 00                
Fax. + 32 2 274 48 35              
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van Eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

9.1. De Site maakt gebruik van cookies. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

9.2. Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie OLIVE OPERATIONS samenwerkt.

Door gebruik te maken van de Site stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

9.3.  Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door OLIVE OPERATIONS op de Site.

9.4. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden slechts bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken, met een maximale duur zoals beschreven in artikel 9.3. van voorliggende privacyverklaring.

9.5. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Site cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn in dit geval mogelijks niet of gedeeltelijk beschikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
10. Beperking van de aansprakelijkheid van OLIVE OPERATIONS

10.1. De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan OLIVE OPERATIONS. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van OLIVE OPERATIONS.

10.2. De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verlenen aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend te maken. OLIVE OPERATIONS raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen, ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen.

OLIVE OPERATIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name wat betreft leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door OLIVE OPERATIONS indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

10.3. OLIVE OPERATIONS is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging

11.1. OLIVE OPERATIONS neemt organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen.

De computers en internetverbindingen waarop de persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd, zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

11.2. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

11.3. Alle medewerkers van OLIVE OPERATIONS zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

12. Wijziging van het Privacybeleid

OLIVE OPERATIONS behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar OLIVE OPERATIONS haar maatschappelijke zetel heeft.

14. Contact

14.1. Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met OLIVE OPERATIONS op het volgende adres:

Els Van Humbeeck
els@oliveoperations.be
Brusselbaan 260, 1790 Hekelgem
+32 (0) 474/943.186

14.2. Meer informatie over klachtenprocedures vindt U op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.