ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Olive Operations BV

1. Bevestiging

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met Olive Operations worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De Opdrachtgever erkent uiterlijk op datum van overeenkomst kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Protest op onze facturen en de algemene voorwaarden dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

2. Omschrijving van de te leveren diensten en uitbetaling

Diensten worden geleverd en uitbetaald zoals bepaald in de overeenkomsten afgesloten tussen Olive Operations BV en de Opdrachtgever alsook conform hetgeen is bepaald op de voorzijde van de factuur.

3. Vergoedingen

3.1.De servicevergoeding is deze overeenkomstig hetgeen werd bepaald in de overeenkomst(en) afgesloten tussen Olive Operations BV en de Opdrachtgever en zoals op de factuur vermeld, tenzij Olive Operations BV zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan.

3.2.Vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw.

4. Betaling

4.1.De diensten van Olive Operations BV zijn betaalbaar overeenkomstig de termijn die werd bepaald in de overeenkomst(en) afgesloten tussen Olive Operations BV en de Opdrachtgever, en zoals op de factuur vermeld.

4.2.Ingeval van (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling of laattijdige betaling zal de factuur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 10 % met een minimum van 150 euro, wat overeenkomt met de hinder die Olive Operations BV aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Olive Operations BV aangestelde raadsman.  Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Dit artikel blijft geldig indien Olive Operations BV op verzoek van de Opdrachtgevers afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

5. Opschorting en ontbinding

5.1.Bij (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling op de vervaldag, ingeval van wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet-nakoming van contractuele verplichten, behoudt Olive Operations BV het recht voor om:

hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen;

hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen na datum van verzending, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

5.2.Indien het vertrouwen van Olive Operations BV in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever wordt aangetast door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Olive Operations BV, alsook hetgeen in de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever werd bedongen, zich het recht voor van de Opdrachtgever de geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt Olive Operations BV zich het recht voor om de gehele opdracht en/of diensten of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de opdracht en/of diensten geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd.

In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake is in artikel 4.2., onverminderd de verplichte betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde opdrachten en/of diensten.

6. Overmacht

6.1.Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Olive Operations BV van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

6.2.Aangezien Olive Operations BV eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten ingeval van een andere derde, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

6.3.Overmacht omvat alle omstandigheden die buiten de redelijke controle van een partij liggen, zoals maar niet beperkt tot ziekte, natuurgeweld of onverwachte overheidsmaatregelen.

7. Verwerking van persoonsgegevens

7.1.Olive Operations BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die wij van de Opdrachtgever ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De rechtsgronden voor deze verwerking, zijn de uitvoering van de overeenkomst (contractuele verplichting), het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

7.2.Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

7.3.De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan Olive Operations BV bezorgt en verbindt er zich toe de GDPR na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Olive Operations BV en onze medewerkers zou ontvangen.

7.4.De Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen, het bezwaar en de overdraagbaarheid van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere.

7.5.Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring op onze website https://www.oliveoperations.com/.

8. Geschillenregeling

8.1.Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.

8.2.Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.